Activiteiten

Het Familieservicepunt GGZ beoogt de volgende functies en activiteiten:

1   Collegiale consultatie betreffende de verheldering van het ziektebeeld en de beleving van naasten daarbij; alsook praktische aanwijzingen over hoe te handelen daarbij; emotionele steun onderling door middel van gesprekken.

2   Telefonische hulpverlening

- Informatievoorziening (schriftelijk en mondeling)over:
- geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, RIBW, time-out plaatsen en dergelijke;
- vormen van indicatiestelling (voor zvw, AWBZ, Wmo);
- mogelijkheden voor behandeling en begeleiding bij instellingen in de GGZ en daarbuiten;

-mogelijkheden voor respijt of time-outplaatsing;

-mogelijke woonvormen zoals beschermd en beschut wonen, begeleid wonen en wonen in eigen beheer;
- financieringsmogelijkheden voor behandelingen en  begeleiding vanuit verschillende financieringsstromen (zvw, AWBZ, Wmo) en financieringsvormen zoals zorg in natura of pgb;
- vormen van inkomen (WAO, Wajong, wia, wwb, de komende WWNV, bijzondere bijstand en dergelijke), alsook de bewindvoering hierover;
- vormen van rehabilitatie en re-integratie en dagbesteding;

- andere vormen van participatie (zoals vrijwilligerswerk) en

- als luisterend oor. Met name ook deze functie is van belang als achterwacht.

3  Advies en verwijzing over:
- omgaan met crises en crisisdiensten (dag/ avond/ nacht);
- omgaan met klachten en vragen;

-mentorschap en bewindvoering.

4  Organisatie van:
- themabijeenkomsten over onderwerpen van algemeen belang voor de diverse doelgroepen binnen de GGZ;
- gespreksavonden  met familie, die in de praktijk met vergelijkbare problematiek te maken hebben
- familiegespreksgroepen(met familieverenigingen of in de vorm van zelfstandige zelfhulpgroepen)
- bijeenkomsten in informele sfeer voor ontspanning en ervaringsuitwisseling.

5 Kenniscentrum voor familie-ervaringsdeskundigheid door:
-scholing van familie-ervaringsdeskundigen;
- samenwerking met mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, de GGZ, (inclusief verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang) diens familieraad en  familievertrouwenspersoon, gemeentelijke hulpverleningsorganisaties, stichting mentorschap Midden en Noordoost Brabant, wijk- en buurtcentra, zelfhulpnetwerken, centra voor jeugd en gezin, vrijwilligersnetwerken, re-integratiebureaus;

-kennis te nemen van andere sociale netwerkstrategiën, zoals gebruikelijk in de professionele hulpverlening (MEE, GGZ Breburg) of zoals bekend onder de Eigen Kracht conferenties (EKC);
- samenbrengen van andere vrijwilligers met diverse deskundigheden.

Niet alles zal meteen bij de start zijn vormgegeven. Het moet daarom worden gezien als een groeimodel. Vooral punt 5 zal nog de nodige stappen vergen.