Samenwerkingspartners

GGZ Breburg

De GGZ Breburg speelt in op de nieuwe ontwikkelingen door:

-  het werken in (F)ACT-teams, die het mogelijk maakt cliënten buiten de instellingen te helpen;

-  de afbouw van klinische crisisbedden en het versterken van de crisisfunctie thuis;

-  het creeëren van een tussenvorm zoals time-out plaatsing;

-  het stimuleren van cliënten om zelf hun herstel in handen te nemen;

-  een wijkgerichte aanpak te realiseren, samen met andere hulpverleners.

Onduidelijk is echter nog in hoeverre er wordt samengewerkt met en tussen de formele en de informele (lees: naastbetrokkenen) zorg in deze wijkgerichte aanpak.

Wel is duidelijk dat in alle gevallen veel van de cliënten en de naastbetrokkenen gevraagd zal worden.

Contacten met andere professionele organisaties zoals SMO Breda, de regionale Novadic-Kentron-vestiging, het CJG en het algemeen maatschappelijk werk ontbreken nog tot op heden. Voor een deel heeft dit met tijdgebrek te maken, maar deels ook met onbekendheid over en weer.

Mantelzorgorganisaties in de regio Breda

Sinds begin 2011 heeft Trialoog contact met de volgende twee mantelzorg- en cliëntenorganisaties: STIB respectievelijk Infó-Meer. Met hen zijn reeds enkele overleggen gevoerd over het belang van mantelzorgondersteuning voor naastbetrokkenen van mensen met psychiatrische/psychische beperkingen. Beide organisaties onderstrepen het belang ervan. Infó-meer heeft daarbij aangegeven deze ondersteuning te willen uitvoeren. Trialoog heeft zich hierop beraden, gezien de geringe capaciteit van deze organisatie. Trialoog geeft nu de voorkeur aan onderbrenging van de front-office bij STIB. Waarbij het wel nadrukkelijk de bedoeling is gebruik te maken van de expertise van Infó-meer en mogelijke inzet van cliënt-ervaringsdeskundigheid in zowel front- als back-office.

-  Andere organisaties in Breda e.o.
Ook is Trialoog in de back-office voorstander van samenwerking met:

- Hoom, zijnde de mantelzorgorganisatie in de regio Breda. Familieleden beperken zich niet tot de grenzen van de stad Breda, ook in de regio wonen (ex)-cliënten van GGZ-instellingen. De concrete samenweking met HOOM zal in 2013 nader gestalte krijgen.

- BCG heeft zijn steun toegezegd aan het initiatief. BCG heeft in het verleden reeds kenbaar gemaakt zich eveneens te willen inzetten voor mensen met psychische beperkingen en hun naastbetrokkenen.

- MEE is via het overleg van het Regionale Platform Belangenbehartiging Mantelzorg van de BRIZ reeds uitgenodigd aan te schuiven. MEE is reeds begin november 2011 aangeschoven bij het overleg en heeft aangegeven te willen samenwerken in de back-office. MEE kent vele autisme-cliënten, waarmee vaak dubbele diagnoses gepaard gaan. (Dit geldt overigens ook bij VG-cliënten, ook zij hebben regelmatig een dubbele diagnose.) 

- WIJ en Breda Actief zijn eveneens samenwerkingspartners. Ook zij hebben hun steun toegezegd. Met name ook de vrijwilligers via deze organisaties kunnen een rol spelen in de sociale netwerken van (ex)cliënten en naastbetrokkenen. Daarnaast kunnen zij mogelijk een rol spelen bij vormen van  respijtzorg.

Trialoog zoekt zoals gezegd de samenwerking met al deze organisaties, voor doorverwijzing en aansluiting in de zogenoemde backoffice.

Voorts denkt Trialoog ook aan samenwerking in wijk- of dorpsgerichte activiteiten, zoals die ook worden uitgevoerd in maatschappelijke steunsystemen en zoals de ‘wijkzuster’ deze in haar West-Brabantse pilots ook meeneemt. Trialoog vindt dit goede voorbeelden van uitvoerend werk.